เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย เช่น การบริหารงานบุคคล เงินเดือน การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ความก้าวหน้าในอาชีพ ฯลฯ

ติดต่อ ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์