การศึกษาของส่วนงาน Education

การศึกษาของส่วนงาน
Education

        ส่วนนิติการเป็นศูนย์กลางด้านการบริการกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการ ให้บริการด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามตามระบบการพัสดุ สัญญาทุนการศึกษา สัญญาวิจัยและสัญญาบริการวิชาการ  การทำข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรเอกชนหรือรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งสัญญาการร่วมทุนับเอกชน  งานคดีความ เช่น คดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ งานสอบสวนและวินัย เช่น สอบสวนข้อเท็จจริงด้านพัสดุ สอบสวนความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคล สอบสวนวินัยนักศึกษา บุคลากร งานพัฒนากฎหมาย เช่น ปรับปรุง พัฒนา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวด้าน การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ งานให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย สนับสนุนงานด้านกฎหมายคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัย  สนับสนุนงานด้านกฎหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ให้บริการด้านปรึกษากฎหมายแก่ผู้บริหารรับสูง ระดับกลาง และ ระดับต้น รวมทั้งให้บริการด้านกฎมายแก่พนักงานมหาวิทยาลัยทักระดับทุกประเภท  งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับทรัพยากรของมหาวิทยาลัย และงานให้บริการด้านกฎหมายตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย งานบริการวิชาการด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

        – ไม่มี

จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

        – ไม่มี

จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด

        – ไม่มี

จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่อง สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

        – ไม่มี

จำนวนผลงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน

กฎหมายปกครอง กับการบริหารหน่วยงานของรัฐ

– เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
– เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
– ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการสอบสวนและการพิจารณาทางปกครอง พ.ศ. 2562

การสอนวิชาการว่าความ

– เปิดโอกาสให้นักศึกษานิติศาสตร์เรียนรู้บทบาทการทำงาน
– การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ สถานการณ์จำลอง
– ศาลจำลอง

จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตในที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

        – ไม่มี