ประชุมงานคดีความ

ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทำความเข้าใจงานคดีความร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอก

        เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้น ส่วนนิติการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าส่วนนิติการ นายทวีศักดิ์ รัตนวงศ์เดช ร่วมด้วยบุคลากรส่วนนิติการ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทำความเข้าใจในเรื่องของคดีความกับหน่วยงานราชการภายนอก นำโดย รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ได้เป็นประธานในการจัดประชุมครั้งนี้ และได้กล่าวต้อนรับหน่วยงานราชการภายนอก ดังนี้ 1.นายอำเภอท่าศาลา 2.สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีฯ 3.สำนักงานที่ดินจังหวัด อำเภอท่าศาลา 4.สำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีฯ 5.สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครศรีฯ 
       ได้จัดประชุมในประเด็นเรื่องต่างๆ และการทำบัญชีพยาน ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินของมหาวิทยาลัยกับราษฎรในเขตพื้นที่ชุมชนสาธิตฯ นำเสนอโดย นางภัตทรา หลักเพชร นิติกร ส่วนนิติการ