กฎหมายใหม่,กฎหมายยาเสพติด

ประกาศกฎหมายใหม่ ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565