ส่วนนิติการ งานบริหารทั่วไปและธุรการ ได้มีแนวคิดในการจัดทำ WU Power point Template เพื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ในการนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเปิดให้ Download ให้พนักงาน นักศึกษา ได้นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและสวยงาม ขอขอบคุณภาพถ่ายสวยๆ จากส่วนสื่อสารองค์กร ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นต้น สามารถให้กำลังใจหรือติดต่อผลงานได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนปก

ส่วนเนื้อหา/ส่วนท้าย